VEDTÆGTER  for RC Modeltruck Bornholm.

 
 
§ 1
Navn og hjemsted.
RC Modeltruck Bornholm.
Med hjemsted i Bornholms regionskommune.
 
§ 2
Formål.
Foreningens formål er at dyrke kammeratligt samvær med andre der har interesse for RC sporten og med udgangspunkt i det forpligtende fællesskab og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne hobby. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
 
§ 3
Medlemskab.
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 5 år.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve udøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens for­målsbestemmelse.

Fjernmedlemskab kræver bopæl udenfor Bornholm.
Som fjern medlem har man ret til at deltage i træf og klubdage dog ingen stemmeret på generalforsamlingen.
 
§ 4
Indmeldelse
Indmeldelse kan ske til foreningens kasserer, eller via hjemmeside tilknyttet klubben. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

§ 5
Udmeldelse.
Udmeldelse skal ske til kassereren. I forbindelse med udmeldelse skal med­lemmets eventuelle økonomiske mellemværen­der med foreningen afvikles.
 
§ 6

Kontingent.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Der vil være følgende kontingenter:
 

Aktiv

Børn/junior

Passiv/støtte

Husstand
§ 7 
Restance.
Kontingentet skal være betalt senest 1. marts inden generalforsamlingen. Ved for sent indbetaling opkræves rykkergebyr der fastsættes på generalforsamlingen. Restancer tilsendes en rykker, er kontingentet ikke betalt senest en måned efter påkrav slettes medlemmet af medlemslisten.
 
§ 8
Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved opslag på klubbens hjemmeside samt personlig indkaldt via E-mail.


Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsam­lingens afholdelse.

Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle forenin­gens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Stemmeretten for medlemmer i alderen fra 5 – 14 år overdrages til medlemmets forældre.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 
§ 9
Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1   : Valg af dirigent og referent
2   : Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3   : Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år
4   : Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
5   : Behandling af indkomne forslag
6   : Valg af 2 medlemmer i lige år
7   : Valg af 3 medlemmer i ulige år
8   : Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
9   : Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
10 : Eventuelt
  
§ 10
Generalforsamlingens ledelse.
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt et medlem forlanger det.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger.
 
§ 11
Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 12
Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen består af Formand, Næstformand og kasserer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamling.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret, jf. § 8.

§ 13
Regnskab.
Foreningens regnskab afsluttes og revideres, så det er færdigt ved indkaldelsen til generalforsamlingen.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut.

§ 14

Tegningsret for foreningen.

Formand og kasserer har ret til at tegne foreningen.

Det årlige regnskab underskrives af den samlede bestyrelse.

§ 15
Vedtægtsændringer.
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
Der stemmens om hver enkelt vedtægtsændring.
 
§ 16
Opløsning.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalfor­samling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Ved foreningens ophør, tilfalder foreningens beholdning til en anden almennyttig RC/skala relateret forening hjemmehørende på Bornholm.